Kvalitet på HF & VUC Nordsjælland

Formålet med kvalitetssikringen på HF & VUC Nordsjælland er at udvikle og forbedre undervisningen og undervisningsmiljøet.

Kvalitetssikringen tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag, hvor engagement, ansvarlighed, åbenhed, gensidig respekt, kreativitet og fleksibilitet er centrale begreber.

Gennem systematiske evalueringer af undervisning og undervisningsmiljø bliver vi klogere på vores styrker og udfordringer. Gennem fælles refleksion og dialog skaber vi klarhed over, hvordan vi vil styrke og udvikle de områder, vi som skole finder vigtige i arbejdet med at nå vores mål. I tilknytning hertil tilstræber vi med skolens kompetencestrategi at sikre en målrettet kompetenceudvikling, der dels gør medarbejderne i stand til at arbejde efter skolens værdier, dels giver dem de nødvendige kompetencer, der skal til, for at nå skolens mål.

Skolens kvalitetssystem skal desuden være med til at tilvejebringe information og dokumentation for skolens praksis og sikre målopfyldelse overfor brugere, eksterne interessenter og Undervisningsministeriet.

Læringscirkel for HF & VUC Nordsjælland