Studie- og ordensregler

På HF & VUC Nordsjælland er der studie- og ordensregler. Reglerne gælder i alle sammenhænge, du deltager i som kursist (undervisning, eksamen, studieture, ekskursioner, fester osv.)

Studie- og ordensreglerne sikrer, at du og dine medkursister får en god og lærerig tid på skolen.

Nedenstående studie- og ordensreglerne for  HF & VUC Nordsjælland bygger på den til enhver tid gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Du kan finde bekendtgørelsen ved at følge dette link      HF & VUC Nordsjælland er en undervisningsinstitution for unge og voksne, der vil lære mere. Mulighederne for at uddanne sig på VUC er mange. 

Nogle kursister er unge og har nylig forladt folkeskolen, nogle kommer med mange års erfaring fra erhvervslivet, andre kommer med uddannelsesforløb fra udlandet. Det giver mulighed for spændende dialog om, hvordan vi i fællesskab skaber de bedste rammer for et godt læringsmiljø.
 
Det betyder, at de kursister, der vælger at gå på VUC, har forskellige forventninger til undervisningen og meninger om det studiemiljø, der skal være omkring undervisningen. 

På VUC arbejder alle kursister sammen på tværs af køn, kultur og etnisk baggrund. Det er en fælles forpligtelse for alle kursister og ansatte at arbejde sammen ud fra HF & VUC Nordsjællands værdigrundlag, som du kan se her:


HF & VUC Nordsjællands værdigrundlag


Engagement og ansvarlighed

Det betyder, at vi:
 • udtrykker glæde over fremskridt og resultater
 • viser stolthed over vores arbejde og aldrig er ligeglade
 • holder aftaler og hjælper hinanden
 • tager ansvar for egen personlig og faglig udvikling

Åbenhed og gensidig respekt

Det betyder, at vi:
 • lytter aktivt til hinanden
 • ser vores forskellighed som en styrke
 • i ord og handling viser tillid til andres evner

Kreativitet og fleksibilitet

Det betyder, at vi:
 • værdsætter utraditionel tænkning
 • er positive over for nye løsningsforslag og ideer
 • ser forandringer som udviklingsmuligheder

På HF & VUC Nordsjælland ønsker vi at understøtte dig i din uddannelse og sikre dig optimale betingelser for læring. Vi ønsker, at flest muligt gennemfører deres uddannelse med det bedst mulige resultat, derfor:

 • har vi fokus på din læring
 • har vi fokus på dine sociale relationer i undervisningen
 • har vi fokus på dit fravær, så fravær ikke bliver til frafald.
  Derfor sammensætter din lærer fx små sms-grupper, hvor kursister indbyrdes kan give hinanden besked om fravær, lektier mv.
 • har du tilbud om at tale med en vejleder om faglige, personlige, økonomiske eller andre uddannelsesmæssige forhold


Studieaktivitet på hold- og klassetilrettelæggelser og på e-learning

Studieaktivitet er et centralt begreb på HF & VUC Nordsjælland, men defineres forskelligt på hold- og klassetilrettelæggelser og på e-learning.
Lærerne stiller deres faglighed og pædagogik til rådighed i undervisningen, men det er din egen aktive medvirken, der er afgørende for, om du oplever, at du lærer noget. Ingen kan lære for andre.
Vi prioriterer de sociale relationer på holdet højt, og vi har erfaring for, at det øger udbyttet af undervisningen at indgå i netværk på holdene. Lærerne vil derfor i samarbejde med dig og dine medkursister hjælpe med at sammensætte fx studiegrupper og sms-grupper.

Husk, at du selv SKAL følge dit fravær på internet via  Webdagbogen. 


Studieaktivitet på hold- og klassetilrettelæggelser

Ved studieaktivitet forstår vi, at du:
 • møder rettidigt til undervisningen
 • deltager engageret og ansvarligt i undervisningen
 • afleverer de aftalte opgaver til den aftalte tid
 • deltager i de forskellige arbejdsformer på holdet, bl.a. gruppearbejde og projektarbejde
 • deltager i ekskursioner med en egenbetaling til forplejning på højst 50 kr.
 • overholder indgåede aftaler med faglærer, vejleder og evt. tutor (tutor findes kun på HF)
 • deltager i eventuelle (del)prøver, terminsprøver mv.

Studieaktivitet på e-learning

Ved studieaktivitet forstår vi, at du:
 • har underskrevet en uddannelsesplan
 • i din uddannelsesplan har defineret dine mål og erklæret dig indforstået med din kommende arbejdsindsats
 • overholder krav til tilstedeværelse til seminarerne
 • afleverer opgaver til den aftalte tid, der er beskrevet i arbejdsplanen
 • kender sanktionerne, hvis kravene til studieaktivitet ikke overholdes


Opfølgning og sanktioner på manglende studieaktivitet

Kursister, der ikke er studieaktive, kan ikke gå på HF & VUC Nordsjælland. Vi reagerer hurtigt, hvis dit fremmøde til planlagt undervisning er svingende. Vi ved, at regelmæssigt fremmøde betyder større mulighed for, at du gennemfører din uddannelse med et godt resultat.

På HF (enkeltfag og 2-årigt HF) følger vi op på manglende studieaktivitet på denne måde:

På HF skal du selv holde øje med dit fravær i din webdagbog. Her vil der komme et gult varsel (skriftlig advarsel) eller et rødt varsel (udmeldelse), hvis du ikke møder til timerne. 

Du kan kun se gult og rødt varsel i din WEBDAGBOG, så det er vigtigt at du tjekker den jævnligt

Forsømmer du mere end 10% af et fags planlagte timer, vil der komme et gult varsel. Det gule varsel er en skriftlig advarsel om, at du har for meget fravær.
Modtager du et gult varsel, som du mener er fejlagtigt, skal du inden for en uge henvende dig til den lærer, der fører webdagbogen i det fag, du har modtaget det gule varsel i.
På Kursistsiden i Fronter kan du finde en vejledning i at læse Webdagbogen og de farvede varsler.

Fravær på 25 % eller mere af et fags planlagte timer medfører et rødt varsel i webdagbogen, og du udmeldes uden yderligere varsel - ændring i timetal har betydning for din SU.
På Kursistsiden i Fronter kan du finde en vejledning i at læse Webdagbogen og de farvede varsler.

Afleverer du ikke dine skriftlige opgaver, kan vi stoppe din SU for en kortere periode. Sker det, skal du selv søge SU på ny. Hvis du ikke har lavet dine skriftlige opgaver, kan du ikke oprykkes til et højere niveau i det berørte fag. 

Udebliver du, eller undlader du at gå til eksamen, betragtes du som ikke-studieaktiv, og din evt. SU vil blive stoppet.

På 2-årigt HF følger vi yderligere op på manglende studieaktivitet på denne måde:
Dine lærere arbejder tæt sammen om og følger din faglige udvikling og dit fremmøde på nærmeste hold. Hvis dine resultater ikke er tilfredsstillende, tager vi kontakt til dig med henblik på at forbedre dit studieforløb. 

For at blive rykket op på 2. år skal du have opfyldt HF & VUC Nordsjællands krav om studieaktivitet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil HF & VUC Nordsjælland vurdere, om du kan blive oprykket til 2. år, eller om du skal gå 1. år om.
Manglende skriftlige afleveringer kan også indgå i helhedsvurderingen af, hvorvidt du kan rykkes op fra 1. til 2. HF

På e-learning følger vi op på studieaktivitet på denne måde:

Hvis du udebliver fra et seminar eller undlader at aflevere de aftalte opgaver i henhold til arbejdsplanen, får du først en advarsel og bliver i gentagelsestilfælde udmeldt fra forløbet.


På AVU følger vi op på manglende studieaktivitet på denne måde:

Du vil blive kontaktet af din vejleder til en drøftelse af din studieaktivitet. Medfører kontakten med vejleder ikke en forbedring af studieaktiviteten, vil du modtage en skriftlig advarsel om udmeldelse, og hvis denne ikke ændrer på studieaktiviteten, vil du blive udmeldt uden yderligere varsel.


Sygdom

For alle kursister på AVU og HF - manglende studieaktivitet i forbindelse med sygdom:
For kursister med kronisk sygdom eller med et stort fravær i en begrænset periode vil ledelsen af HF & VUC Nordsjælland kunne lave en særlig aftale afhængig af kursistens studieaktivitet i den periode, kursisten har været til stede.
Ved langvarigt eller hyppigt fravær kan HF & VUC Nordsjælland kræve en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Du betaler selv for lægeerklæringen.
Hvis du modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte), informerer vi SU-styrelsen om den afbrudte uddannelse – på lignende vis vil Jobcenteret, UU eller kommunen blive orienteret om afbrudt uddannelse.
Herefter har du stadig mulighed for at tilmelde dig prøve/eksamen som selvstuderende. Dette kan ske ved henvendelse til vejlederne.

Sygdom i forbindelse med eksamen
Hvis du bliver syg inden eksamen, skal du give besked til uddannelsesstedet inden eksamen starter. Du vil blive bedt om at aflevere en lægeerklæring som dokumentation for sygdom. Lægeerklæringen betaler du selv.


Snyd eller plagiering

Hvis du afleverer en opgave, hvori du bruger andres materiale, tekst osv. som dit eget, uden at gøre opmærksom på det, er der tale om plagiering og dermed om snyd. Dette kan føre til en mundtlig eller en skriftlig påtale alt efter karakteren af og omstændighederne i forbindelsen med den udførte snyd/plagiering.
Hvis du snyder/plagierer i flere fag eller flere gange i det samme fag kan det føre til udmeldelse.

Snyd eller plagiering i forbindelse med eksamen
Medfører bortvisning fra eksamen i det pågældende fag.

Studiekort
På HF & VUC Nordsjælland skal alle kursister bære et personligt studiekort. Studiekortet udleveres gratis til alle kursister, og det bruges til personlig legitimation. Kortet skal på forlangende forevises, når du opholder sig på skolen. Kortet skal også anvendes som legitimation i forbindelse med eksamen. Hvis du ikke er i besiddelse af et studiekort, kan du ikke deltage i undervisningen eller eksamen. Du kan heller ikke opholde sig på HF & VUC Nordsjællands areal, hvis du ikke har dit studiekort på dig. 
Hvis studiekortet bortkommer, koster det dig 75 kr. at få udstedt et nyt.
Ved udmeldelse skal du aflevere kortet i receptionen. Ordensregler

På HF & VUC Nordsjælland sikrer vi et godt undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler for samvær og orden på holdet og på uddannelsesinstitutionen:

 • Privat brug af mobiltelefon må kun foregå i pauserne.
 • Anvendelse af it, herunder anvendelse af sociale medier, må i undervisningen kun foregå i faglige sammenhænge.
 • Mad spises i pauserne og uden for undervisningslokalerne (hvis der ikke er kantinefaciliteter eller lignende, aftaler holdet nærmere med læreren).
 • Fælles mødetidspunkter overholdes.
 • Der må ikke udvises forstyrrende adfærd i undervisningen.
 • Optagelser af dele af undervisningen må kun ske efter klar aftale med læreren i hvert enkelt tilfælde og må ikke under nogen form bringes videre til andre.
 • HF & VUC Nordsjælland forventer, at alle bidrager til et positivt psykisk arbejdsmiljø. Mobning, grov sprogbrug, trusler og voldelig adfærd bliver derfor ikke accepteret.
 • Kursister og lærere på de enkelte hold udformer selv de øvrige rammer for samvær og samarbejde på holdet.
 • Det er ikke tilladt at være påvirket af rusmidler på HF & VUC Nordsjælland.
  Besiddelse af, handel med og anvendelse af rusmidler vil medføre bortvisning.
  Handel med - og besiddelse af - euforiserende stoffer er kriminelt og vil blive meldt til politiet.
  Se næste punkt hvor det beskrives, hvornår indtagelse af alkohol må finde sted. 
 • På VUC må alkohol i form af øl, cider og vin etc. kun indtages ved særlige lejligheder (cafeer, fester, translokation). Hård spiritus må ikke indtages i VUC-regi.
 • Det er kun tilladt at ryge på de anviste områder. Rygning af e-cigaretter skal ske i de samme områder.
 • Alarmeringssystemet i undervisningslokalerne må kun aktiveres i nødsituationer


Sanktioner i forbindelse med ordensreglerne

Kursister, som tilsidesætter HF & VUC Nordsjællands ordensregler, kan 

 • få en tilrettevisning
 • få en advarsel
 • blive bortvist i en periode på op til 10 dage
 • blive bortvist fra særlige arrangementer
 • miste retten til at blive indstillet til prøve/eksamen
 • miste SU i en kortere periode
 • i tilfælde af voldelig eller truende adfærd kan kursisten bortvises uden forudgående varsel. Ved bortvisning underrettes de bevilgende myndigheder - SU, kommune, Jobcenter, UU mv.
 • Ved uretmæssig brug af alarmeringssystemet kan du få en skriftlig advarsel og blive pålagt at betale evt. omkostninger 


Klageprocedure

Kursisten kan klage over en afgørelse om at iværksætte en sanktion over for kursisten. Se § 14 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217
Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning på iværksættelse af sanktionen over for kursisten.”

Til toppen

Du kan kun se varslerne i din webdagbog, så det er vigtigt, at du tjekker den jævnligt.
Du kan kun se varslerne i din webdagbog, så det er vigtigt, at du tjekker den jævnligt.
Du kan kun se varslerne i din webdagbog, så det er vigtigt, at du tjekker den jævnligt.
Du kan kun se varslerne i din webdagbog, så det er vigtigt, at du tjekker den jævnligt.