Studie- og ordensregler

På HF & VUC Nordsjælland gælder studie- og ordensreglerne i alle skolemæssige sammenhænge herunder undervisning, eksamen, studieture, ekskursioner, fester, fællessamlinger mm.

Studie- og ordensreglerne for HF & VUC Nordsjælland bygger på den gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen findes ved at følge dette link. (linket)

I det følgende kan du læse om:

 • Studieaktivitet
 • Opfølgning af studieaktiviteten på HF

-          HF enkeltfag

-          HF 2 årig

-          HF e-learning

 • Opfølgning af studieaktiviteten på AVU/FVU/OBU
 • Ordensregler
 • Sanktioner i forbindelse med ordensreglerne
 • Sygdom/fravær
 • Sygdom i forbindelse med eksamen på HF
 • Snyd eller plagiering
 • Forsikring
 • Videoovervågning
 • Klageprocedure


Studieaktivitet

Studieaktivitet er et centralt begreb på HF & VUC Nordsjælland og gælder alle fag og uddannelser.

At være studieaktiv betyder, at du:

 • møder rettidigt til undervisningen
 • deltager engageret og ansvarligt i undervisningen
 • afleverer de aftalte opgaver til den aftalte tid
 • deltager i de forskellige arbejdsformer på holdet, bl.a. gruppearbejde og projektarbejde
 • deltager i ekskursioner med en egenbetaling til forplejning på højst 50 kr.
 • overholder indgåede aftaler med faglærer, vejleder og evt. tutor
 • deltager i eventuelle (del)prøver, terminsprøver mv.

Hvis du står i en situation, der påvirker din studieaktivitet, er det altid godt at informere lærere og vejledere.

Opfølgning af manglende studieaktivitet på HF:

På HF skal du selv holde øje med dit fravær i din webdagbog og med det samme reagere, hvis du oplever fejlagtig registrering. Der udsendes varsler ca. 1 gang pr. måned.

 

HF – enkeltfag:

Forsømmer du mere end 10% af et fags planlagte timer, vil der komme et gult varsel. Det gule varsel er en skriftlig advarsel om, at du har for meget fravær.

Fravær på 25 % eller mere, af et fags planlagte timer, medfører et rødt varsel i webdagbogen, og du udmeldes uden yderligere varsel - ændring i timetal har betydning for din SU.

Skriftlige afleveringer, i fag med kursistid, er en del af studieaktiviteten, som der løbende følges op på af vejlederne.

 

HF – 2 årig:

Går du i en klasse, har du daglig mødepligt i forhold til et fastlagt skema som ”fuldtidsstuderende”. Din klasse har tilknyttet en vejleder, som følger tæt op på dit fremmøde i samarbejde med dine lærere. 2 gange pr. semester opgøres og drøftes dit samlede fravær med udgangspunkt i, hvor mange % af læste timer du har deltaget i. For at kunne gå i det 2 årige HF må du ikke have et samlet fravær på mere end 25% af de gennemførte timer – alternativt bliver du udmeldt. Dine varsler fremgår af webdagbogen.

 • Du varsles i dine valgfag med et gult varsel for fravær på mere end 15% af de gennemførte timer og et rødt varsel for mere end 25%. Dette sker 3 gange årligt.
 • Det er en forudsætning for oprykning fra 1. år til 2. år, at du aflægger dine eksaminer og afleverer de opgaver, der udgør eksamensgrundlaget. Samlet set skal du består med min. 02.

HF e-learning:

Du er studieaktiv, når du møder til alle planlagte seminarer og overholder alle afleveringsfrister, i henhold til din arbejdsplan. Hvis du udebliver fra et seminar eller undlader at aflevere de aftalte opgaver i henhold til arbejdsplanen, får du først en advarsel og bliver i gentagelsestilfælde udmeldt fra forløbet.


Opfølgning af manglende studieaktivitet på AVU/FVU/OBU:

Du vil blive kontaktet af din vejleder til en drøftelse, hvis du ikke er studieaktiv. Medfører kontakten med vejleder ikke en forbedring af studieaktiviteten, vil du modtage en skriftlig advarsel om udmeldelse. Hvis dette ikke forbedrer studieaktiviteten, vil du blive udmeldt uden yderligere varsel. Dette får konsekvenser for din SU.

 

Ordensregler

På HF & VUC Nordsjælland sikrer vi et godt studiemiljø ved at overholde nogle enkle regler for samvær og orden, på holdet og på uddannelsesinstitutionerne:

 

-          Rygning foregår på de anviste områder

-          Der passes på skolens inventar og bygninger

-          Private anliggender, fx i form af religiøse handlinger, praktiseres ikke på skolen

-          Besiddelse, anvendelse eller handel med rusmidler er ikke tilladt og meldes til politi og andre relevante myndigheder

-          Mad spises på de anviste områder

-          Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne,        næse og mund under deltagelse i undervisningen.

-          Ved indskrivning i vejledningen og ved eksamen/prøve skal man vise sit ansigt sammenholdt med ID

-          Alle bidrager til et positivt psykisk studiemiljø. Mobning, grov sprogbrug, trusler og voldelig adfærd bliver derfor ikke            accepteret.

-          Forstyrrende adfærd i undervisningen og på skolen accepteres ikke

-          Privat brug af mobiltelefon foregår i pauserne

-          Anvendelse af IT, herunder anvendelse af sociale medier, må i undervisningen kun foregå i faglige sammenhænge. Ved eventuelle optagelser skal der være en klar aftale med læreren, og optagelserne må ikke bringes videre til andre

-          Alarmeringssystemet i undervisningslokalerne må kun aktiveres i nødsituationer

-          Kun ved særlige lejligheder må alkohol indtages og kun med tilladelse fra en leder på skolen

Sanktioner i forbindelse med ordensreglerne

Hvis du tilsidesætter HF & VUC Nordsjællands ordensregler, bliver du indkaldt til en samtale og afhængig af forholdene, er der følgende sanktionsmuligheder:

 • Tilrettevisning
 • Advarsel
 • Bortvisning i op til 10 dage
 • Bortvisning fra særlige arrangementer
 • Flytning til et andet hold, evt. undervisning på en anden afdeling
 • Miste retten til at blive indstillet til prøve/eksamen
 • Udeblivelse fra eksamen/prøve medfører SU stop og kan betyde, at du ikke kan blive optaget på faget igen.
 • Miste SU i en kortere periode
 • Udskrivning af institutionen
 • I særlige tilfælde, eksempelvis voldelig eller truende adfærd, kan du blive udskrevet uden forudgående varsel, dette gælder også besiddelse, handel med eller anvendelse af rusmidler
 • Ved bortvisning og udskrivning underrettes de bevilgende myndigheder - SU, kommune, Jobcenter, UU mv.
 • Ved uretmæssig brug af alarmeringssystemet kan du få en skriftlig advarsel og blive pålagt at betale evt. omkostninger 

Sygdom/fravær

Har du haft et højt fravær i en begrænset periode, vil ledelsen af HF & VUC Nordsjælland kunne lave en særlig aftale med dig, afhængig af din studieaktivitet i den periode, du har været til stede.
Ved langvarigt eller hyppigt fravær kan HF & VUC Nordsjælland bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet, du betaler selv for erklæringen.

SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) informeres om den afbrudte uddannelse – på lignende vis vil Jobcenteret, UU eller kommunen blive orienteret om afbrudt uddannelse. Udeblivelse fra eksamen/prøve i maj kan have konsekvenser for din SU-udbetaling i juni og juli. Udeblivelse fra eksamen i juni kan have konsekvenser for en evt. SU-udbetaling i juli.
Du har mulighed for at tilmelde dig prøve/eksamen som selvstuderende. Dette kan ske ved, at du henvender dig til vejlederne.

 

Sygdom i forbindelse med eksamen på HF
Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen, skal du give besked til uddannelsesstedet inden eksamen begynder. Som dokumentation skal der afleveres en lægeerklæring, som du selv dækker udgiften for.

 

Snyd eller plagiering

Hvis du afleverer en opgave, hvori du bruger andres materiale, tekst osv. som dit eget, uden at gøre opmærksom på det, er der tale om plagiering og dermed om snyd.

Dette kan føre til en mundtlig eller en skriftlig påtale.
Hvis du snyder/plagierer i flere fag eller flere gange i det samme fag, kan det føre til udmeldelse.

 

Snyd eller plagiering i forbindelse med eksamen/prøve
Medfører bortvisning fra eksamen/prøve i det pågældende fag.

Særligt om alkohol på studieturen

Det er ikke tilladt at være beruset på studieturen. Derfor gælder følgende:

 • Du må ikke indtage alkohol på ud- og hjemrejsen, eller under dagens faglige program.
 • Du må ikke købe alkohol på udrejsen.
 • Du må kun indtage alkohol i beskedent omfang, fx én til to øl efter aftensmaden. Det kan også være i forlængelse af fælles middag den sidste aften inden hjemrejse eller en tilsvarende begivenhed.
 • Indtagelse af stærk alkohol er forbudt.
 • Alkohol må ikke medtages eller drikkes på værelserne, og der skal tages hensyn til hotellets regler og de øvrige gæster.
 • Du skal være hjemme på hotellet senest kl. 24.00, medmindre der i særlige tilfælde er aftalt andet med lærerne.
 • Ingen må under nogen omstændigheder færdes alene. Man skal altid være mindst 3 sammen.
 • Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art - og til enhver tid - er forbudt.

Det vil få en eller flere af nedenstående konsekvenser hvis du bryder disse eller andre af HF & VUC Nordsjællands studie- ordensregler på studieturen (se i øvrigt studie- ordensreglerne på skolens hjemmeside):

 • Mundtlig advarsel (tilrettevisning).
 • Skriftlig advarsel.
 • Bortvisning fra skolen i op til 10 dage fra hjemkomst.
 • I særlige tilfælde omgående hjemsendelse for egen regning, og eventuelt udmeldelse fra skolen.

Det er de medrejsende lærerne som beslutter, hvilke konsekvenser (ikke nødvendigvis i ovenstående rækkefølge) der i givet fald bliver tale om.

 

Forsikring

Når du er kursist på HF & VUC Nordsjælland, er du selv forsikringsansvarlig. Det betyder, at det er din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du pådrager dig skader.

Hvis HF & VUC Nordsjælland har handlet ansvarspådragende, og du er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

I forbindelse med udlandsrejser bør du have en syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygesikring eller ved selv at tegne en rejsesygeforsikring. Du bør være opmærksom på, at den offentlige sygesikring ikke dækker hjemtransport i Europa, og du skal derfor sikre dig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport.

Videoovervågning

På de forskellige afdelinger har vi udvendig videoovervågning. Det er markeret på afdelingerne, hvor videoovervågningen foregår.

Alle optagelser gemmes automatisk og slettes automatisk efter 30 dage. Såfremt der inden for de 30 dage sker en hændelse, og hændelsen har en karakter, der kræver politianmeldelse eller interne sanktioner, kan optagelsen gemmes som dokumentation.

Videooptagelser kan kun gennemses med deltagelse af en af skolens ledere eller en af ledelsen udpeget ansvarlig. Der skal altid være minimum to personer tilstede ved gennemsyn, og der skal være en begrundet anledning til gennemsynet (tyveri, hærværk eller anden kriminalitet). Et hvert gennemsyn skal noteres og følgende skal registreres:

 • Tidspunkt for gennemsyn
 • Deltagere i gennemsynet
 • Årsag til gennemsynet
 • Det tidsinterval der gennemses samt det område i bygninger der gennemses

 

Resultatet af gennemsynet kan føre til:

 • Politianmeldelse
 • Interne sanktioner
 • Videooptagelse gemmes ud over de 30 dage

 

Klageprocedure

Du kan klage over en afgørelse. I første omgang skal du sende din klage til lederen af den pågældende uddannelse. Se § 14 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217.

 

Derudover kan du læse om din SU i forbindelse med en evt. klage, der henvises til § 53, stk. 1 nr. 1 og §57, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 801 af 20/06/2017 om statens uddannelsesstøtte.


Til toppen