Kvalitetssystem

For at sikre kvaliteten af undervisning og undervisningsmiljø gennemfører skolen evalueringer på flere områder:
  • Den enkelte medarbejders kompetencer og kompetenceudviklingsbehov i forhold til konkrete arbejdsopgaver og set i lyset af skolens kompetenceudviklingsbehov evalueres gennem jævnlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS).
  • Den enkelte kursist evalueres løbende i undervisningen og har en jævnlig dialog med læreren om egen kompetenceudvikling.
  • Der gennemføres forløbsevalueringer ifm. længere undervisningsforløb på holdene.
  • Der gennemføres undervisnings-/holdevalueringer på alle hold.
  • Hvert andet år gennemføres for alle kursister en kursisttilfredshedsundersøgelse (ETU), som også inkluderer en undervisningsmiljøvurdering.
  • Hvert andet år gennemføres for alle medarbejdere en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), som også inkluderer en APV.
  • Der foretages efter behov mindre evalueringer ift. særlige fokusområder.
  • Der laves løbende opgørelser af eksamenskarakterer, gennemførelsesprocenter, optagetal og overgangsfrekvenser til videregående uddannelser. En vurdering af egne resultater er centralt i vores arbejde med kvalitetsudvikling.

 

For at styrke de undervisningstilbud, vi har til kursisterne, indgår skolen i en række netværkssamarbejder:

Arbejdet med kvalitetssikring understøttes desuden af skolens IT-strategi.

Kvalitetsarbejdet er forankret i skolens værdigrundlag, og det vægtes derfor højt, at evalueringsarbejdet foregår i et miljø af åbenhed og tillid, og at der er en høj grad af medarbejderinddragelse i alle evalueringsprocesser.

Rektor har det overordnede ansvar for det faglige og pædagogiske arbejde samt for skolens overordnede kvalitetsstyring, herunder ETU, MTU og MUS. De to overordnede uddannelsesledere for hhv. HF og AVU har ansvar for design af undervisnings-/holdevalueringer og forløbsevalueringer samt GRUS og evalueringer ift. særlige fokusområder under deres uddannelsesområder.