Studie- og ordensregler

 

Hent studie- og ordensreglerne som PDF

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for HF & VUC Nordsjælland bygger på Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1338 af 09/12/2019).

Studie- og ordensregler på HF & VUC Nordsjælland

På HF & VUC Nordsjælland gælder studie- og ordensreglerne i alle skolemæssige sammenhænge, herunder undervisning, eksamen, studieture, ekskursioner, fester, fællessamlinger mm. Reglerne gælder også adfærd uden for skolen fx på sociale medier, når denne adfærd og sprogbrug efterfølgende negativt påvirker læringsrummet og den måde vi er sammen på.

Studie- og ordensreglerne gælder på alle skolens uddannelser og for alle skolens kursister og elever.

Skolens ordensregler betyder også, uanset deres konkrete indhold, at elever og kursister som minimum skal overholde almene normer for god orden og godt samvær for elever på en uddannelsesinstitution. Der skal dermed være respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer endvidere, uanset deres konkrete indhold, en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på institutionen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Ordensregler

På HF & VUC Nordsjælland sikrer vi et godt studiemiljø ved at overholde nogle enkle regler for samvær og orden, på holdet og på uddannelsesinstitutionerne.

Generelt gælder:

 • HF & VUC Nordsjælland er røgfri skole. Det betyder bl.a.:
  • at der ikke må ryges fra kl. 7.00 til kl. 22.00
  • Rygeforbuddet gælder også uden for skolens område. Man må altså ikke forlade skolens område for at ryge i arbejds- og skoletiden. Der må heller ikke ryges i forbindelse med udflugter, studieture, eksterne møder osv.
  • Forbuddet gælder alle typer tobak og lignende produkter -også e-cigaretter og snus.
 • Alle passer på skolens inventar og bygninger
 • Private anliggender, fx i form af religiøse handlinger, praktiseres ikke på skolen
 • Besiddelse, anvendelse eller handel med rusmidler er ikke tilladt og meldes til politi og andre relevante myndigheder
 • Mad spises på de anviste områder
 • Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under deltagelse i undervisningen.
 • I forbindelse med undervisningen og i pauser, og efter institutionens konkrete anvisning, anvendes undervisningssproget som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt. Ved indskrivning i vejledningen og ved eksamen/prøve skal man vise sit ansigt sammenholdt med ID
 • Alle bidrager til et positivt psykisk studiemiljø. Mobning, grov sprogbrug, trusler, krænkelser og voldelig adfærd bliver ikke accepteret.
 • Det er ikke tilladt at tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller udvise anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.
 • Forstyrrende adfærd i undervisningen og på skolen accepteres ikke
 • Privat brug af mobiltelefon foregår i pauserne
 • Anvendelse af IT, herunder anvendelse af sociale medier, må i undervisningen kun foregå i faglige sammenhænge.
 • Det er ikke tilladt at optage andre uden deres viden og samtykke. Alle typer af optagelse kræver klare aftaler med de der optages. Optagelser må ikke bringes videre til andre. Særlig skærpende anses optagelser, der kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet.
Sanktioner i forbindelse med ordensreglerne
 • Hvis du tilsidesætter HF & VUC Nordsjællands ordensregler, bliver du indkaldt til en samtale. Afhængig af forholdene er der følgende sanktionsmuligheder:
 • Forbud mod at medbringe og anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, på skolen og i undervisningen
 • Tilbageholdelse i normalt højest et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel
 • Tilrettevisning
 • Advarsel
 • Bortvisning i op til 10 dage, med fravær
 • Bortvisning fra særlige arrangementer
 • Bortvisning og/eller udmeldelse i situationer, hvor institutionen anser det for påkrævet at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen
 • Flytning til et andet hold, evt. undervisning på en anden afdeling
 • Miste retten til at blive indstillet til prøve/eksamen
 • Udeblivelse fra eksamen/prøve medfører SU stop og kan betyde, at du ikke kan blive optaget på faget igen.
 • Miste SU i en kortere periode
 • Udmeldelse af institutionen
 • I særlige tilfælde, eksempelvis voldelig eller truende adfærd, kan du blive bortvist og udmeldt uden forudgående varsel, dette gælder fx besiddelse, handel med eller anvendelse af rusmidler eller situationer, hvor hensynet til det gode læringsmiljø er groft tilsidesat
 • I særlige tilfælde, eksempelvis voldelig eller truende adfærd, kan du blive udskrevet (eller udmeldt) uden forudgående varsel. Dette gælder også besiddelse, handel med eller anvendelse af rusmidler
 • Ved bortvisning og udmeldelse underrettes de bevilgende myndigheder – SU, kommune, Jobcenter, UU mv.
 • Midlertidig hjemsendelse. Skolen kan beslutte, at du, fx mens en sag undersøges nærmere, midlertidigt ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen.
 • Rektoranvisning. Du har pligt til at efterfølge de anvisninger, som institutionen giver dig for at opretholde orden, uanset om anvisningerne gives mundtligt eller skriftligt
 • Ved uretmæssig brug af alarmeringssystemet kan du få en skriftlig advarsel og blive pålagt at betale evt. omkostninger

Studieregler

Du er studieaktiv, hvis du:

 • møder rettidigt til undervisningen
 • deltager engageret og ansvarligt i undervisningen
 • afleverer de aftalte opgaver til den aftalte tid
 • læser lektier
 • deltager i de forskellige arbejdsformer på holdet, bl.a. gruppearbejde og projektarbejde
 • deltager aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • deltager i ekskursioner, herunder ekskursioner med en egenbetaling til forplejning på højst 80 kr.
 • overholder indgåede aftaler med faglærer, vejleder
 • deltager i eventuelle projekter, ekskursioner, (del)prøver, terminsprøver, interne prøver, faglig dokumentation, mv.
Skriftlig studieaktivitet

Skriftlige afleveringer (i fag med krav om skriftlighed) er en del af studieaktiviteten. Vejledere og lærere følger løbende op på skriftlig studieaktivitet.

I nogle fag er hele eller dele af de skriftlige afleveringer også eksamensgrundlag. Manglende afleveringer betyder i disse fag, at du mister din mulighed for at aflægge eksamen.

Snyd og plagiering

Hvis du afleverer en opgave, hvori du bruger andres materiale, tekst osv. som dit eget, uden at gøre opmærksom på det, er der tale om plagiering og dermed om snyd. Det betragtes også som plagiat at bruge AI chatrobotter som ChatGPT og lignende.

Snyd kan føre til en mundtlig eller en skriftlig påtale.

Hvis du snyder i flere fag eller flere gange i det samme fag, kan det føre til udmeldelse.
Snyd eller plagiering i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra eksamen i det pågældende fag.

Monitorerering under prøver

Det er en forudsætning for at gå til prøver og eksamener på HF & VUC Nordsjælland, at du har skolens monitoreringsprogram (Examcookie) intalleret på din computer, og at programmet er slået til under hele prøven. Formålet er at forebygge snyd.

Læs mere om monitorering på hjemmesiden: vucns.dk/for-kursister/examcookie/

Sygdom og fravær

Du har mødepligt til al undervisning.

Der er ikke noget der hedder ”lovligt fravær”. Alle former for fravær registreres som forsømmelse, uanset årsag. Du har pligt til at forsøge at placere alle aktiviteter, der ikke er direkte relateret til undervisningen, uden for undervisningstiden.

Ved langvarigt eller hyppigt fravær kan HF & VUC Nordsjælland bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Du skal selv betale for erklæringen.

I tilfælde af udmeldelse informeres SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) om den afbrudte uddannelse. Det samme gælder Jobcenteret, UU eller kommunen. Udeblivelse fra eksamen/prøve i maj kan have konsekvenser for din SU-udbetaling i juni og juli. Udeblivelse fra eksamen i juni kan have konsekvenser for en evt. SU-udbetaling i juli.

Du har mulighed for at tilmelde dig prøve/eksamen som selvstuderende. Henvend dig til vejlederne.

Sygdom ved eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen, skal du give besked til uddannelsesstedet inden eksamen begynder. Som dokumentation skal du senest tre dage efter sygemeldingen aflevere en lægeerklæring. Du skal selv betale for erklæringen.

Studieture og ekskursioner
 • Det er ikke tilladt at være beruset på studietur eller ekskursion med skolen. Derfor gælder følgende:
 • Du må ikke indtage alkohol på ud- og hjemrejsen, eller under dagens faglige program.
 • Du må ikke købe alkohol på udrejsen.
 • Du må kun indtage alkohol i beskedent omfang, fx én til to øl efter aftensmaden. Det kan også være i forlængelse af fælles middag den sidste aften inden hjemrejse eller en tilsvarende begivenhed.
 • Indtagelse af stærk alkohol er forbudt.
 • Alkohol må ikke medtages eller drikkes på værelserne, og der skal tages hensyn til hotellets regler og de øvrige gæster.
 • Du skal være hjemme på hotellet senest kl. 24.00, medmindre der i særlige tilfælde er aftalt andet med lærerne.
 • Ingen må under nogen omstændigheder færdes alene. Man skal altid være mindst 3 sammen.
 • Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art – og til enhver tid – er forbudt.

Det vil få en eller flere af nedenstående konsekvenser hvis du bryder disse eller andre af HF & VUC Nordsjællands studie- ordensregler på studieturen:

 • Mundtlig advarsel (tilrettevisning).
 • Skriftlig advarsel.
 • Bortvisning fra skolen i op til 10 dage fra hjemkomst.
 • I særlige tilfælde omgående hjemsendelse for egen regning, og eventuelt udmeldelse fra skolen.
 • Det er de medrejsende lærerne som beslutter, hvilke konsekvenser (ikke nødvendigvis i ovenstående rækkefølge) der i givet fald bliver tale om.
Computer

På HF & VUC Nordsjælland anses en pc som en naturlig del af undervisningen på alle skolens uddannelser. De skriftlige eksaminer er digitale, og i mange fag anvendes i vid udstrækning I-bøger, således skal du kunne medbringe en pc for at kunne deltage.

Forsikring

Når du er kursist på HF & VUC Nordsjælland, er du selv forsikringsansvarlig i forbindelse med din skolegang. Det betyder, at det er din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du pådrager dig skader i forbindelse med din skolegang.

Hvis HF & VUC Nordsjælland har handlet ansvarspådragende, og du er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

I forbindelse med udlandsrejser bør du have en syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygesikring eller ved selv at tegne en rejsesygeforsikring. Du bør være opmærksom på, at den offentlige sygesikring ikke dækker hjemtransport i Europa, og du skal derfor sikre dig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport.

Videoovervågning

På de forskellige afdelinger har vi udvendig videoovervågning. Det er markeret på afdelingerne, hvor videoovervågningen foregår.

Alle optagelser gemmes automatisk og slettes automatisk efter 30 dage. Såfremt der inden for de 30 dage sker en hændelse, og hændelsen har en karakter, der kræver politianmeldelse eller interne sanktioner, kan optagelsen gemmes som dokumentation.

 • Videooptagelser kan kun gennemses med deltagelse af en af skolens ledere eller en af ledelsen udpeget ansvarlig. Der skal altid være minimum to personer tilstede ved gennemsyn, og der skal være en begrundet anledning til gennemsynet (tyveri, hærværk eller anden kriminalitet). Et hvert gennemsyn skal noteres og følgende skal registreres:
 • Tidspunkt for gennemsyn
 • Deltagere i gennemsynet
 • Årsag til gennemsynet
 • Det tidsinterval der gennemses samt det område i bygninger der gennemses.
 • Resultatet af gennemsynet kan føre til:
  • Politianmeldelse
  • Interne sanktioner
  • Videooptagelse gemmes ud over de 30 dage.
Klageprocedure i forbindelse med studie- og ordensreglerne

Du kan klage over en afgørelse truffet i henhold til skolens studie- og ordensregler. I første omgang skal du senest 10 dage (inklusive dage uden undervisning) efter, at du har modtaget den afgørelse, du klager over, sende din klage til lederen af den pågældende uddannelse. Se § 11 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Derudover kan du læse om din SU i forbindelse med en evt. klage i Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)§ 53, stk. 1 nr. 1 og §57, stk. 1.

Særlige regler for de enkelte uddannelser

2-årig HF og HFO

Oprykning fra 1. år til 2. år sker ud fra en helhedsvurdering. I vurderingen indgår bl.a.

 • at du aflægger dine eksaminer og interne prøver
 • at du er studieaktiv med hensyn til fremmøde og skriftlige afleveringer.
 • at du består med et gennemsnit på mindst 02.
HF-enkeltfag

Du kan ikke følge undervisningen i samme fag og niveau mere end to gange.

Fravær på HF2, HFO og HF-enkeltfag

Alt fravær i forbindelse med skemalagt undervisning registreres.

Det er din lærer, som fører fravær ved undervisningens start. Møder du for sent, eller forlader du undervisningen uretmæssigt, føres du fraværende i hele den pågældende lektion af 45 min.

Du skal selv holde øje med dit fravær.

Der udsendes varsler hver 14. dag.

Du får et GULT varsel, hvis du har manglet i mere end 8% af det samlede antal skemalagte timer i dit forløb.

Du får et RØDT varsel, hvis du har manglet i mere end 15% af det samlede antal skemalagte timer i dit forløb.

RØDT varsel betyder påtænkt udmeldelse, særlig dispensation eller fratagelse af SU i en periode.

AVU

Du har mødepligt til al undervisning.

Alt fravær i forbindelse med skemalagt undervisning registreres.

Det er din lærer, som fører fravær ved undervisningens start. Møder du for sent, eller forlader du undervisningen uretmæssigt, føres du fraværende for den tid du ikke er til stede.

Du skal selv holde øje med dit fravær.

Der udsendes varsler hver 14. dag.

Du får et GULT varsel, hvis du har manglet i mere end 8% af det samlede antal skemalagte timer i dit forløb.

Du får et RØDT varsel, hvis du har manglet i mere end 15% af det samlede antal skemalagte timer i dit forløb.

RØDT varsel betyder påtænkt udmeldelse, særlig dispensation eller fratagelse af SU i en periode.

Du skal være studieaktiv. Se i Studieregler herover, hvad det vil sige at være studieaktiv.

Hvis du ikke er studieaktiv vil du blive indkaldt til en samtale med en vejleder. Her skal du indgå en aftale med vejlederen om, hvordan du bliver studieaktiv.

Hvis du ikke overholder aftalen, kan du blive udmeldt og dermed miste retten til SU og anden understøttelse.
Vi vurderer altid den enkelte kursists samlede studieaktivitet og situation.

E-learning

Er du tilmeldt kemi, biologi eller geografi som e-Learning på HF, skal du deltage i en laboratorieweekend. Der er mødepligt til denne weekend, fordi de forsøg og rapporter som udarbejdes, er en del af eksamensgrundlaget. Se datoer på hjemmesiden.

Fravær på e-learning

Du vil blive kontaktet af din vejleder til en drøftelse, hvis du ikke er studieaktiv. Medfører kontakten med vejleder ikke en forbedring af studieaktiviteten, vil du modtage en skriftlig advarsel om udmeldelse. Hvis dette ikke forbedrer studieaktiviteten, vil du blive udmeldt uden yderligere varsel. Dette får konsekvenser for din SU.

Du har mødepligt til alle seminarer (ca. én gang om måneden).

1 udeblivelse giver GULT varsel.

2 udeblivelser giver RØDT varsel.

RØDT varsel betyder påtænkt udmeldelse.

Skriftligt fravær

Du skal aflevere de skriftlige opgaver, som står på din arbejdsplan.

Én manglende aflevering giver GULT varsel.

To manglende aflevering give RØDT varsel.

RØDT varsel betyder påtænkt udmeldelse.

Onlineundervisning
Fravær ved onlineundervisning

For at undgå at blive registreret fraværende, er det vigtigt at din lærer ved, at du deltager aktivt i undervisningen fra start til slut. Sørg for at:

 • tænde kamera og mikrofon når din lærer beder dig om det.
 • svare ved navneopkald og når din lærer stiller spørgsmål.
 • aflevere små og store opgaver undervejs.
 • deltage i chatten og i online gruppearbejde.

Du vil blive kontaktet af din vejleder til en drøftelse, hvis du ikke er studieaktiv. Medfører kontakten med vejleder ikke en forbedring af studieaktiviteten, vil du modtage en skriftlig advarsel om udmeldelse. Hvis dette ikke forbedrer studieaktiviteten, vil du blive udmeldt uden yderligere varsel. Dette får konsekvenser for din SU.