Evaluering og opfølgning

 

Kursisterne evaluerer

På HF & VUC Nordsjælland gennemføres løbende evalueringer, der følger op på kursisternes tilfredshed med undervisningen og skolen. Resultaterne af undersøgelserne bruges i arbejdet med at forbedre undervisningen og studiemiljøet.

Se årshjul for evaluering på HF.

For kursisterne giver det mulighed for at få indflydelse på undervisning og studiemiljø. For lærerne åbner det op for dialog med kursister, kolleger og ledelse. For ledelsen er evalueringerne en platform for dialog med kursistgruppen og lærerne udvikling, strategi og mål.

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)

Hvert andet år gennemføres for alle kursister en kursisttilfredshedsundersøgelse (ETU), som også inkluderer en undervisningsmiljøvurdering. Undersøgelsen belyser flg. hovedområder:
Organisering, undervisere, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, udstyr og materialer samt egen motivation.

Undersøgelsens resultater præsenteres for medarbejdere og kursistråd, hvorefter parterne involveres i en opfølgningsproces, som udmønter sig i en handlings- og implementeringsplan, der indgår som del af skolens udviklings- og strategiarbejde.

 Resultater af Elevtrivselsundersøgelsen (ETU)

ETU 2021
ETU – Kursistrådets opfølgning 2021

ETU 2020
ETU 2020 – Kursistrådets opfølgning

Holdevaluering

Alle hold på alle uddannelser laver holdevaluering/undervisningsevaluering. Holdevalueringen anvendes af læreren som et arbejdsredskab, der giver et afsæt for at optimere undervisningen til gavn for kursisternes læring og oplevelse af klasserummet.

Evalueringen skal give kursisterne mulighed for at forholde sig til både faglige, pædagogiske og sociale spørgsmål, som har relevans for undervisningen.

Se holdevalueringskoncept for HF og for AVU/FVU.

På AVU, FVU og OBU indberetter lærerne skriftligt til uddannelseslederen de valgte evalueringsmodeller og evalueringsresultater for hvert hold. Lærerne arbejder individuelt og i teams med opfølgning på resultaterne.

På HF udvælger lærerne i fællesskab med kursisterne på det enkelte hold et antal fokusområder på baggrund af holdevalueringens resultater. Lærerne følger sammen med kursisterne op på indsatsen efter en periode – se årshjul. Resultaterne indgår som en naturlig del af MUS-samtalen. For at bruge holdevalueringerne på et organisatorisk niveau, drøftes erfaringer og læring i faggruppernes GRUS en gang årligt. Denne drøftelse samles til en beskrivelse af resultater, indsatser og opfølgning på HF og er en vigtig del af skolens udviklings- og strategiarbejde.

Skolens holdevalueringspraksis evalueres og udvikles på årlig basis på alle uddannelser.

Evaluering af undervisningsforløb

På alle uddannelser arbejder lærerne med evaluering af kortere og længere undervisningsforløb. Til dette anvendes en bred vifte af evalueringsværktøjer. Gennem videndeling, workshops og oplæg øger underviserne kontinuerligt deres viden om evalueringsværktøjer, og hvordan de bedst anvendes i forbindelse med undervisningsforløb. Se eksempel på evalueringsmetoder.

 

Medarbejderne evaluerer

Hvert andet år gennemføres for alle medarbejdere en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), som også inkluderer en arbejdspladsvurdering (APV).

Undersøgelsens resultater præsenteres for medarbejderne, hvorefter alle involveres i en opfølgningsproces, som udmønter sig i en handlings- og implementeringsplan, der indgår som del af skolens udviklings- og strategiarbejde.

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

HF & VUC Nordsjællands anvender det elektroniske MUS-koncept fra MUS-skema.dk, der er tilpasset organisationens forskellige medarbejdergrupper. Konceptet har fokus på en systematisk forberedelse, gennemførelse og opfølgning på MUS-samtalen med særlig vægt på personlig kompetenceudvikling set i lyset af den overordnede kompetencestrategi. Afhængigt af arbejdsområde afholdes der MUS med medarbejderne med en 1- eller 2-årig kadence.

Gruppeudviklingssamtale (GRUS)

På HF & VUC Nordsjælland afholdes en årlig gruppeudviklingssamtale i de større faggrupper og efter behov i et antal funktionsgrupper. Formålet er at udvikle samarbejdet og de konkrete arbejdsopgaver i faggruppen eller funktionsgruppen, ligesom det er formålet at øge gruppens og den enkelte medarbejders motivation og arbejdsglæde.

Udviklingssamtalen belyser:

  • gruppens aktuelle hovedopgaver, faglighed, kompetence, effektivitet med videre
  • gruppens trivsel og måde at arbejde og samarbejde på
  • gruppens arbejdsopgaver i fremtiden og gruppens mål set i forhold til arbejdspladsens mål

Gruppeudviklingssamtalerne munder ud i en aftale, der er baseret på en fælles vurdering af de behov, gruppen som helhed og den enkelte medarbejder har for ændringer, udvikling og uddannelse. Aftalen indgås under hensyntagen til, om gruppen og arbejdspladsen kan opfylde disse behov. Der skrives referat af samtalen og følges op af nærmeste leder. Samtalerne kan afholdes på tværs af uddannelser.

 

Studieplaner (HF)
Hillerød
2022-2023
HF2 1. år (A, B og C)
HF2 1. år (O og R)
HF2 2. år (A, B, C, D og E)
HF2 2. år (O og R)
HFE 1.+2. år og pakker

2021-2022
HF2 1. år. (A, B, C og D)
HF2 1. år.(O og R)
HF2 2. år (A, B, C og D)
HF2 2. år. (O)
HF2 2. år.(N)
HFE 1.+2. år og pakker

Helsingør
2022-2023
HF2 1. år (U og M)
HF2 2. år (U og M)